Горохівська міська територіальна громада
Волинська область, Луцький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Координаційну раду з питань охорони та зміцнення здоров’я

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань  охорони та зміцнення здоров’я

при  Горохівської міської ради

 

І. СТАТУС ТА ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ
КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

 

  1. Координаційна рада з питань охорони та зміцнення здоров’я  (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим міжсекторальним органом  Горохівської міської ради (далі – міська рада), до компетенції якої  входить реалізація Стратегії соціально-економічного розвитку Горохівської міської територіальної громади у частині розвитку сфери охорони та зміцнення здоров’я (далі – Стратегія).
  2. Координаційна рада створюється розпорядженням міського голови.
  3. Координаційна рада є робочим органом, що координує діяльність виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (у т.ч. міжнародних), що працюють у Горохівській міській територіальній громаді (далі –Громада), та інших зацікавлених сторін з метою формування, ефективної реалізації, моніторингу та оцінки прогресу у реалізації Стратегії, програм, проєктів і заходів у рамках її виконання, інших місцевих програм, проєктів і заходів у  сфері охорони та зміцнення здоров’я, а також прогнозування і  планування необхідного для цього фінансування і координації узгодженого та обґрунтованого використання коштів та ресурсів.
  4. Координаційна рада працює на засадах оперативного та випереджального реагування  у сфері охорони та зміцнення здоров’я у громаді.
  5. У своїй діяльності Координаційна рада керується:

-законодавством України;

-підзаконними нормативно-правовими актами України;

-розпорядженнями голови міської ради, розпорядчими актами виконавчого комітету міської ради та іншими локальними правовими актами;

-положенням про Координаційну раду у даній редакції;

-регламентом Координаційної ради, який приймає сама Координаційна рада для конкретизації норм положення про Координаційну раду.

  1.      Організаційне,  матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює апарат міської ради.

 

ІІ.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

 

  1. Основними функціональними завданнями Координаційної ради є:
   1. розроблення, погодження та внесення на розгляд міської ради та міського голови пропозицій щодо пріоритетів, порядку формування та внесення змін, ефективної реалізації, моніторингу та оцінки прогресу у реалізації Стратегії, проєктів і заходів  на  її виконання, інших місцевих програм, проєктів і заходів з розвитку  сфери охорони та зміцнення здоров’я у Громаді;
   2. координація діяльності та сприяння співробітництву зацікавлених сторін у контексті предмета відання Координаційної ради на засадах міжсекторальної взаємодії;
   3. сприяння дотриманню та забезпеченню всіма зацікавленими сторонами прав і свобод людини, принципів інклюзивності, недискримінації, ґендерної рівності та ґендерної чутливості під час формування і реалізації місцевих програм і проєктів з розвитку галузі охорони здоров’я у Громаді;
   4. прогнозування та планування  фінансового та ресурсного забезпечення, координація обґрунтованого, раціонального та ефективного використання коштів  громади та домогосподарств, що спрямовуються на задоволення потреб у контексті предмета відання Координаційної ради;
   5. регулярний аналіз дотримання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами публічного права, а також юридичними особами приватного права вимог нормативно-правових і розпорядчих актів, які стосуються предмета відання Координаційної ради;
   6. сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів проєктів міжнародної технічної допомоги, коштів благодійних організацій, зокрема міжнародних, тощо для посилення спроможності Громади у вирішенні пріоритетних завдань у сфері  охорони та зміцнення здоров’я;
   7. розгляд етичних конфліктів та аналіз ситуацій потенційного або наявного конфлікту інтересів із напрацюванням відповідних рекомендацій та наглядом за їх виконанням.
  2. Для належного виконання своїх функціональних завдань Координаційна рада:
   1. використовує за потреби бланк із найменуванням органу влади, розпорядженням якого Координаційну раду створено (а за потреби – також із власним найменуванням) і контактною інформацією самої Координаційної ради;
   2.  користується правом запитувати та одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від органів влади та місцевого самоврядування, зацікавлених сторін та інших суб’єктів;
   3. заслуховує доповіді, ознайомлюється зі звітами та іншою інформацією юридичних та фізичних осіб про їхню діяльність за предметом відання Координаційної ради, насамперед про здійснення програм, проєктів і заходів, які фінансуються за державні кошти, кошти місцевого бюджету та/або з інших джерел, не заборонених законодавством;
   4. розробляє та вносить на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування проєкти програм (компонентів програм), проєкти та концептуальне бачення окремих заходів  у сфері охорони та зміцнення здоров’я;
   5. у разі потреби запрошує на свої засідання або погоджує участь у засіданнях (у цілому чи під час розгляду окремих питань) осіб, які не є членами Координаційної ради та не виконують для Координаційної ради секретарські чи інші допоміжні функції;
   6. розробляє та доводить до відома зацікавлених сторін та інших суб’єктів рекомендації за предметом свого відання;
   7. утворює в разі потреби робочі групи, консультаційні та експертні органи на постійній чи тимчасовій основі для виконання окремих завдань, визначаючи при цьому рамкові засади діяльності таких органів та призначаючи особу, персонально відповідальну за організацію роботи таких органів;
   8. користується правом ініціювати колективні заходи (наради, конференції, семінари, тренінги тощо) з розгляду та/або опрацювання питань за предметом відання Координаційної ради; 
   9. забезпечує навчання та інші форми підвищення професійної компетентності секретаря/секретарки та членів Координаційної ради;
   10. публічно інформує про свою діяльність, зокрема про прийняті рішення та стан їх виконання, стан і результати реалізації програм, проєктів і заходів, шляхом:

-оприлюднення повідомлень на офіційному сайті міської ради;

-публікацій у соціальних мережах;

-адресного розсилання документів, матеріалів і повідомлень електронною поштою;

-поширення інформації та надання коментарів через засоби масової інформації та інтернет-ресурси.

 

ІІІ. СКЛАД КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

 

  1. Структура Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови за поданням робочої групи, створеної за його рішенням, і оформлюється, як додаток до цього Положення.
  2. Координаційна рада формується за представницько-посадовим принципом. Представницький принцип означає, що членство в Координаційній раді здобувають уповноважені представники/представниці груп зацікавлених сторін. Посадовий принцип означає, що членами Координаційної ради є визначені посадові особи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Громади, які опікуються наступними напрямками:

-первинна медична допомога;

-спеціалізована медична допомога;

-громадське здоров’я;

-освіта;

-соціальний захист;

-цифровізація;

-інформаційна робота;

-культурно-масова діяльність;

 

  1. До складу Координаційної ради входять особи, що представляють групи зацікавлених сторін, мінімальний перелік яких визначається цим Положенням. Вподальшому, доповнення до мінімального переліку зацікавлених сторін у сфері охорони та зміцнення здоров’я, здійснюється відповідно до розвитку громадської ініціативи та затверджується рішенням голови Координаційної ради. До мінімального переліку зацікавлених сторін входять:

-Журавниківський старостинський округ

-Звиняченський старостинський округ

-Мирненський старостинський округ

-Новосілківський старостинський округ

-Підберезівський старостинський округ

-Скобелківський старостинський округ

-Терешківцівський старостинський округ

-Холонівський старостинський округ

-громадські організації (пацієнтів, осіб з підвищеними потребами, ветеранів ЗСУ, тощо)

  1. Координаційну раду очолює голова Координаційної ради, яким/якою за посадою є заступник/заступниця міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Голова Координаційної ради несе персональну відповідальність за організацію і результати роботи Координаційної ради за період свого головування в Координаційній раді.
  2. Голова Координаційної ради має заступника/заступницю, який/яка його заміщає. Заступником/заступницею голови Координаційної ради призначається начальник управління освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я Горохівської міської ради за посадою.
  3. Голова Координаційної ради та його  заступник/заступниця входять до складу Координаційної ради;
  4.  Секретарем Координаційної ради визначається відповідальна особа, до компетенції якої належить координація участі Горохівської міської ради в проєктах в галузі охорони здоров’я.
  5. Секретар/секретарка Координаційної ради:

-не входить до складу Координаційної ради;

-не бере участі в голосуваннях з питань порядку денного засідань Координаційної ради, але користується правом дорадчого голосу з обговорюваних Координаційною радою питань.

  1. Персональний (поіменний) склад Координаційної ради затверджує її голова у вигляді додатку до цього Положення. Формування персонального складу Ради здійснюється з урахуванням принципу забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків.
  2. Персональний склад Координаційної ради формується та регулярно оновлюється у відповідності до представницько-посадового складу секретарем/секретаркою Координаційної ради на підставі офіційних відомостей (документів) про:

-перебування певних осіб на посадах, зазначених у представницько-посадовому складі Координаційної ради;

-делегування певних осіб до складу Координаційної ради.

  1. Секретар/секретарка Координаційної ради несе персональну відповідальність за коректність та своєчасність актуалізації інформації про персональний (поіменний) склад Координаційної ради.
  2. Зміни у складі Координаційної ради затверджуються відповідним розпорядженням міського голови за поданням голови Координаційної ради (або його заступника в разі, коли посада голови Координаційної ради є вакантною).

 

ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ТА ЇЇ СЕКРЕТАРЯ

  1. Голова Ради:

-забезпечує контроль за складанням і виконанням планів роботи Координаційної ради;

-підписує протоколи та рішення засідань, чим засвідчує їх відповідність змісту обговорення та прийнятих рішень;

-забезпечує, у разі необхідності, реалізацію рішень шляхом прийняття відповідних актів міської ради або її виконавчого комітету;

-інформує членів Координаційної ради про результати розгляду та прийняття актів міської ради або її виконавчого комітету, рекомендованих Координаційною радою;

-інформує членів Координаційної ради про надходження офіційних документів, листів, щодо діяльності Координаційної ради та питань, які належать до її компетенції, а також робить інші повідомлення.

  1. Члени Координаційної ради:

-забезпечують представництво інтересів зацікавлених сторін (секторів), що обрали їх до складу Ради і є підзвітними групам, які їх делегували;

-відкрито та своєчасно обмінюються інформацією в межах відповідних груп, які вони представляють, зокрема, шляхом активного листування, та надають відповіді на запити додаткової інформації;

-регулярно проводять консультації зі своїми групами та представляють точку зору та інтереси групи на засіданнях Координаційної ради й в процесі прийняття рішень;

-беруть участь у засіданнях Координаційної ради, в роботі робочих та експертних груп, утворених за рішенням Координаційної ради;

-представляють на засіданні Координаційної ради інформацію з питань порядку денного;

-виконують рішення Координаційної ради;

-надають пропозиції та беруть активну участь у розробці плану роботи Координаційної ради, підготовці порядку денного засідань, проєктів рішень, підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань Координаційної ради тощо;

-голосують з будь-якого питання, ініціюють питання на голосування.

  1. Секретар Координаційної ради:

-веде робоче листування з відповідальними особами;

-веде протокол засідань Ради;

-розсилає інформаційні матеріали;

-проводить робочі наради з відповідальними особами;

-розсилає рішення Ради.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
  1. Організаційними формами роботи Координаційної ради є:

-очні засідання;

-засідання у змішаному форматі (очний та дистанційний);

-робота в дистанційному режимі комунікації між членами ради.

  1. Координаційна рада проводить чергові та позачергові засідання.
  2. Чергові засідання проводяться не рідше, ніж один раз на квартал, тобто щонайменше чотири рази на рік.
  3. Позачергові засідання проводяться в разі потреби та можуть ініціюватися будь-ким із членів Координаційної ради шляхом відповідного звернення з обґрунтуванням до голови Координаційної ради або Координаційної ради в цілому в режимі електронної комунікації. Рішення про доцільність або недоцільність скликання позачергового засідання на підставі такого звернення приймає голова Координаційної ради, про що сповіщає Координаційну раду через її секретаря.
  4. Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутня (особисто зареєструвалася) більшість від її номінального представницько-посадового складу. Очне засідання допустимо проводити з елементом дистанційної участі, тобто з наданням окремим членам Координаційної ради можливості брати участь у засіданні з використанням технічних засобів (у такому разі за реєстрацію участі в засіданні членів Координаційної ради в дистанційному режимі відповідає її секретар).
  5. Члени Координаційної ради зобов’язані брати участь у її засіданнях особисто. У разі, якщо правоможне засідання неможливо зібрати два рази поспіль, голові Координаційної ради надається право вивести зі складу Координаційної ради на підставі свого особистого рішення, засвідченого секретарем  Координаційної ради, тих осіб, які не брали участі в двох засіданнях Координаційної ради поспіль. Наслідком такого рішення є відкриття процесу перепризначення до Координаційної ради (обрання до Координаційної ради) інших осіб відповідно до представницько-посадового складу Координаційної ради.
  6. На засіданні Координаційної ради головує її голова або за дорученням голови (зокрема в разі фізичної його/її відсутності) заступник/заступниця голови. В разі, коли посада голови Координаційної ради є вакантною, засідання ради проводить заступник/заступниця голови.
  7. Голова Координаційної ради може запрошувати експертів, представників громадськості та засобів масової інформації для участі в засіданнях Ради.
  8. Організаційну та програмну підготовку засідань координує та забезпечує секретар/секретарка Координаційної ради у взаємодії з головою Координаційної ради та його/її заступником/заступницею, а також із суб’єктами (особами), залученими до розгляду окремих питань порядку денного.
  9. Зміни до переліку питань, попередньо визначених порядком денним засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена Координаційної ради і ухвалюються шляхом відкритого голосування на початку засідання.
  10. Координаційна рада може приймати рішення між засіданнями в режимі дистанційної комунікації між її членами із дотриманням розумних строків, необхідних для обговорення відповідних питань та голосування (такі строки конкретизуються в регламенті Координаційної ради).
  11. Питання для обговорення в дистанційному режимі може ініціювати будь-хто з членів Координаційної ради. Ініційоване членом Координаційної ради питання виносить на обговорення та/або голосування в дистанційному режимі секретар/секретарка Координаційної ради, погоджуючи заздалегідь з головою Координаційної ради або його заступником/заступницею винесення такого питання на обговорення.
  12. Модератором дистанційної комунікації в Координаційній раді виступає секретар/секретарка Координаційної ради.

 

 1. ПРИЙНЯТТЯ, ОФОРМЛЕННЯ І СТАТУС РІШЕНЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
  1. Рішення Координаційної ради приймається шляхом консенсусу або більшістю голосів її членів. Консенсусом з приводу прийняття певного рішення вважається відсутність голосів, поданих проти такого рішення.
  2. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом, який підписують особа, що головувала на засіданні (голова ради або його/її заступник/заступниця), та секретар/секретарка Координаційної ради.
  3. Окрема думка члена Координаційної ради, яка не співпадає з прийнятим Координаційною радою рішенням, може бути включена до протоколу за наполяганням такого члена Координаційної ради, але формулюється для протоколу таким членом Координаційної ради самостійно в усний спосіб на умовах аудіо фіксації або в письмовий спосіб не пізніше наступної доби після засідання.
  4. Рішення Координаційної ради, які передбачають певні дії на їх виконання з боку зацікавлених сторін, мають рекомендаційний характер і реалізовуються, зокрема, шляхом:

-прийняття відповідних нормативних або розпорядчих актів міською радою або її виконавчим комітетом в межах їх компетенції та повноважень;

-вжиття практичних кроків з реалізації таких рішень з боку інших зацікавлених сторін.

  1. Рішення Координаційної ради, які прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер або мають характер констатації є обов'язковими для розгляду виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами.
  2. Інформація про рішення, прийняті в дистанційному режимі, вноситься окремим блоком до протоколу наступного очного засідання Координаційної ради, а в разі об’єктивної потреби оформлюється як окреме документальне рішення Координаційної ради в порядку та у спосіб, установлених регламентом Координаційної ради.

 

 1. ДОКУМЕНТИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
  1.  До засадничих документів Координаційної ради належать:

-розпорядчий локальний акт, яким утворено Координаційну раду;

-затверджений в установленому порядку представницько-посадовий склад Координаційної ради;

-положення про Координаційну раду;

-регламент Координаційної ради.

  1.  До основних поточних документів Координаційної ради належать:

-актуальний персональний склад Координаційної ради;

-протоколи зсідань Координаційної ради;

-додатки до окремих пунктів протоколу роботи Координаційної ради (у т.ч. затверджені Координаційною радою документи);

-плани роботи Координаційної ради;

-звіти про результати роботи Координаційної ради.

  1.  Засадничі та основні поточні документи Координаційної ради повинні бути розміщені в Інтернеті у відкритому доступі.
  2.  До додаткових (внутрішніх) документів Координаційної ради належать:

  -реєстраційні відомості засідань Координаційної ради;

-презентаційні (методичні, інформаційні) матеріали, підготовлені Координаційної радою чи зацікавленими сторонами для розгляду Координаційної радою;

-протоколи роботи допоміжних органів, утворених Координаційною радою;

        -листування в межах Координаційної ради та від імені Координаційної ради;

         -інші внутрішні документи та матеріали.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ РАДИ

 

  1. Координаційна рада здійснює контроль за виконанням своїх рішень через секретаря Координаційної ради та/або інших уповноважених Координаційною радою осіб, і розглядає стан виконання своїх рішень на кожному засіданні Координаційної ради згідно з потребою та відповідно до встановлених строків виконання прийнятих Координаційною радою рішень.
  2. У разі невиконання рішень Координаційної ради, Координаційна рада подає відповідне подання до органу управління майном або до власника комунального закладу охорони здоров’я з інформацією щодо невиконання рішень Координаційної ради та пропозиціями щодо заходів реагування.
  3. Голова Координаційної ради звітується про результати роботи очолюваної ним/нею Координаційної ради за підсумками періоду свого головування (безпосередньо під час головування та протягом трьох років після припинення повноважень голови Координаційної ради).
  4. У контексті регламентації своєї діяльності Координаційна рада має право ініціювати зміни до Положення про Координаційну раду.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь