Горохівська міська рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ
    

 

Україна

ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

  ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Сьомого скликання

(двадцять третя сесія)

 

РІШЕННЯ

 

від 25.04.2018р.    

          № 23-2/2018    

          Про внесення змін у Порядок розміщення

зовнішньої реклами в м. Горохів            

У звязку із внесенням змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про рекламу»,Законом України «Про адміністративні послуги»

                           

  міська  рада  вирішила :

 

1. Внести зміни у Порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Горохів:

    пункт 2 доповнити термінами «спеціальні конструкції» – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

      «демонтаж» – заходи із розбирання рекламного засобу, його транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання; при цьому вказані дії не передбачають переходу права власності на рекламний засіб; демонтаж незаконно розміщених та технічно несправних рекламоносіїв підпадає під ознаки самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України;

     «робочий орган» – відділ Горохівської міської ради, який уповноважений Горохівською міською радою виконувати покладені на нього функції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” (зі змінами).

     «уповноважена особа» – особа, уповноважена Горохівською міською радою (виконавчим комітетом) здійснювати укладення договорів на отримання плати за тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами на території міста Горохів, здійснювати контроль за дотриманням розповсюджувачами реклами Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Горохів, проводити необхідні заходи щодо запобігання, недопущення і припинення порушень розміщення зовнішньої реклами, здійснювати демонтаж протиправно розміщених рекламних засобів, розміщувати соціальну рекламу;

         «адміністратор» – посадова особа відділу “Центр надання адміністративних послуг” Горохівської міської ради, яка організовує прийом і видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, надання суб`єктам звернень вичерпної інформації та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 відділ “Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради(далі - ЦНАП) орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

пункт 6 абзац 7 викласти у наступній редакції «подання територіальним органам центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами»;

 пункт 7 викласти в наступній редакції «Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву (за формою згідно з додатком 1) через ЦНАП, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- топогеодезичний знімок (М 1:500) із ситуаційною схемою, завірений підписом та печаткою відповідального за топогеодезичне знімання, з прив’язкою місця розташування рекламного засобу.

- попередня технічна експертиза спеціалізованих підприємств, установ та організацій, про можливість встановлення у разі розташування складних (дахових) рекламних конструкцій;

      пункт 8 абзац 1 викласти у наступній редакції: «Під час подання заяви адміністратор ЦНАПу перевіряє та приймає повний пакет документів, надає заявнику їх опис та направляє документи робочому органу. Заява не пізніше наступного дня з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, який ведеться в довільній формі»

    пункт 8 абзац 4 викласти у наступній редакції: «Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить до 30 робочих днів»

пункт 9 доповнити: «У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в пункті 9 робочий орган надсилає копію відмови заявнику через ЦНАП та повертає подані документи, про що робить відповідний запис у журналі реєстрації.»

пункт 12 доповнити: «Керівник робочого органу підписує та скріплює печаткою два примірники дозволу з додатками.

Перший примірник дозволу видається заявникові через ЦНАП, а другий-залишається робочому органу для обліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видається робочим органом безоплатно»

пункт 15 доповнити: «Копія дозволу передається уповноваженій особі для контролю. Заявник зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня отримання Дозволу укласти з уповноваженою особою договір тимчасового користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами, якщо місце перебуває у комунальній власності»

внести пункт 17.1 і викласти у наступній редакції: «Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви,яка подається розповсюджувачем зовнішньої реклами робочому органу через ЦНАП у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

Строк дії дозволу продовжується  за умови дотримання субєктом господарювання цього Порядку,правил благоустрою міста Горохів, в інших випадках у відповідності до чинного законодавства.

Термін, на який продовжується дія дозволу, визначається робочим органом,в залежності від виконання умов укладеного договору на тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами і дозволу розповсюджувачем зовнішньої реклами. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з відповідним записом у дозвіл.

Строк дії дозволу не продовжується при невиконанні субєктом господарювання зазначених вимог»

внести пункт 17.2 і викласти у наступній редакції: «Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами анульовується на підставі рішення виконавчого комітету міської ради до закінчення строку дії:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі неможливості зміни місця розташування рекламного засобу при отриманні письмової відмови власника місця розташування рекламного засобу;

- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

- недосягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу у разі зміни містобудівної ситуації;

- у разі невиконання розповсюджувачем зобов’язань, що призвело до розірвання договору тимчасового користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами.»

         внести пункт 17.3 і викласти у наступній редакції: «Рішення про анулювання дозволу фіксується у журналі реєстрації, про що робочий орган письмово інформує розповсюджувача через ЦНАП не пізніше наступного робочого дня після одержання зареєстрованого у встановленому порядку відповідного рішення.»

внести пункт 17.4         і викласти у наступній редакції: «Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу через ЦНАП з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін у дозвіл.

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка з комп’ютерним макетом рекламного засобу;

- ескіз із конструктивним рішенням.

У разі незначної зміни у технологічній схемі, робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл, при кардинальній зміні технологічної схеми робочий орган подає проект рішення про внесення змін у дозвіл для розгляду виконавчим комітетом міської ради.»

внести пункт 17.5 і викласти у наступній редакції: «Дозвіл підлягає переоформленню з таких підстав:

- зміна найменування суб'єкта господарювання юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

- набуття права власності на рекламний засіб іншою особою;

- зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;

- в інших випадках відповідно до чинного законодавства.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб’єкт господарювання зобов'язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати робочому органу через ЦНАП заяву у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додаються:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- копія документа, що засвідчує відповідні зміни;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи).

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочий орган протягом двох робочих днів з дати одержання заяви про переоформлення дозволу, зобов`язаний видати через ЦНАП переоформлений на новому бланку дозвіл та надати інформацію про переоформлення дозволу уповноваженій особі для контролю. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.»

внести пункт 17.6 і викласти у наступній редакції: «У разі необхідності встановлення термінової короткострокової  зовнішньої реклами товарів і послуг (в тому числі гастрольної, святкової, акційної тощо) на термін до одного місяця включно, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, за наявності необхідних погоджень та після сплати необхідних платежів надається робочим органом за згодою заступника міського голови.

Копію укладеного договору та платіжного документа заявник надає робочому органу не пізніше наступного дня після отримання повідомлення про здійснення робочим органом необхідних погоджень.

Ненадання у вказаний строк зазначених копій документів є підставою для відмови у видачі короткострокового дозволу.»

 

 

внести пункт 17.7 і викласти у наступній редакції: «В разі відсутності оформленого у встановленому порядку дозволу зовнішня реклама вважається самовільно розміщеною. Самовільне розміщення зовнішньої реклами є порушенням законодавства України про рекламу, про благоустрій населених пунктів. Особи, які вчинили таке порушення, несуть адміністративну відповідальність.»

пункт 18 доповнити: «Плата за користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами нараховується з дати ухвалення рішення виконавчим комітетом міського ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами»

     пункт 20 абзац 5 викласти в наступній редакції: «на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної Поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі»

    пункт 29 викласти у наступній редакції: «Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної Поліції.»

 

2. Внести в  Порядок визначення розміру плати за тимчасове використання місць для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності міста Горохів пункт 2.1 і викласти в наступній редакції «В залежності від місця розташування рекламного засобу при визначенні розміру орендної плати встановлюються наступні коефіцієнти:

м. Горохів: вул. Торгова, вул. Столярчука, вул. Шевченка, вул.Б.Хмельницького, вул. Луцька ( р-н автостанції,кафе Беладжіо),   – К = 1,5;

- м.Горохів:  р-н Ринку, вул. Студентська, вул.Козацька, вул.Львівська ,вул.Грушевського, вул.Луцька ( від автостанції в напрямку Луцька)  – К = 1,2.

– м.Горохів решта території крім п.1 п.2 – К = 1,0.

П = S х БТ х К

де S - площа горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу(згідно Типових правил розміщення зовнішньої реклами)

БТ – базовий тариф за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних рекламних конструкцій (мін. з/пл. х 1%);

К- коефіцієнт категорії місця розташування рекламного засобу.»

3. Затвердити типовий договір  на право тимчасового користування місцями для розміщення обєктів зовнішньої реклами. (додаток 1)

4.Установити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами надані до набрання чинності даного рішення є дійсними до закінчення строку їх дії.

 

 

 

 

4.Дане рішення набирає чинності з 01.05.2018р.

 

 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

   голови Ящукевича М.Ю.

 

 

 

 

 

          Міський  голова                                                            В.Л. Годик
ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016