Горохівська міська рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ
    

ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

(дванадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 лютого 2017 року                                                                                        м.Горохів

№ 12-40/2017

 

Про розміщення коштів міського

бюджету на депозитних рахунках

в установах банків у 2017 році.

 

 

     З метою  забезпечення ефективного використання коштів міського бюджету, керуючись ч.1 ст.59 та п.2 ст.70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Дозволити міському голові здійснювати у 2017 році розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Бюджетного Кодексу України, без обмеження граничною сумою розміщення.

2. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків здійснювати на конкурсній основі.

3. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на владних (депозитних) рахунках (додаток №1).

4. Затвердити склад конкурсної комісії з розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Міський голова                                                                               В.Л.Годик

 

Додаток № 1

до рішення  сесії міської ради

№12-40/2017 від  24.02.2017

Порядок

розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку

 

1. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках».

2. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку.

3. Тимчасово вільні кошти міського бюджету визначаються  відповідно до залишків коштів на рахунках загального та спеціального фондів міського бюджету на дату їх розміщення на депозитних рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів на депозитних рахунках у банках.

4. Спрямування тимчасово вільних коштів може бути:

4.1. При наявності відповідного рішення сесії Горохівської міської ради;

4.2. Укладення договору банківського вкладу (депозиту) між Горохівською міською радою та банком

4.3. Визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між міською радою та банком, обов'язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка , а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;

4.4. При відсутності на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету (відповідними напрямами його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;

4.5. При відсутності на дату розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду місцевого бюджету непогашених середньострокових позик, отриманих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в поточному бюджетному періоді;

4.6. Розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів можливе тільки у банках, статутний капітал яких становить або перевищує 10 млрд. гривень, та до них не застосовувалися протягом останнього року заходи впливу згідно з вимогами нормативно – правових актів Національного банку, такі банки дотримувались економічних нормативів капіталу та ліквідності, обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку і ними своєчасно виконувались зобов’язання перед клієнтами, з врахуванням вимог п.3 Постанови від 12 січня 2011 р. № 6 Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово вільними коштами визначається на договірних засадах з урахуванням вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.

7. Для розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в установах банку Горохівська міська рада  формує заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення, умови за вкладом, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п’ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і надсилає її до банків.

8. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не менш як п'ять осіб. Склад затверджується з визначенням голови комісії рішенням сесії Горохівської міської ради.

9. Основними завданнями Комісії є:

9.1. Організація проведення конкурсу та контроль за розміщенням тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку.

9.2. Забезпечення рівних умов для всіх учасників конкурсу, об’єктивного та прозорого вибору банку-переможця.

9.3. Нерозголошення конфіденційної інформації.

В рамках своїх повноважень

Комісія:

- розглядає текст заявки-пропозиції банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках

- забезпечує приймання, облік та збереження документів, що надійшли на конкурс;

- здійснює розкриття в день проведення конкурсу на своєму засіданні конвертів з пропозиціями банківських установ;

- розглядає заяви та пакет документів претендентів на участь у конкурсі і приймає рішення про допущення претендентів до участі у конкурсі;

- за кваліфікаційними вимогами, які подані претендентами, оцінює стабільність, надійність, традиції, досвід, ділову репутацію банків;

- при необхідності звертається до банків-претендентів за роз’ясненнями та отриманням додаткової інформації та документів стосовно виконання конкурсного завдання;

- визначає переможців конкурсу;

- надсилає учасникам конкурсу повідомлення про результати розгляду пропозицій банківських установ.

10. Для участі в конкурсі допускаються банки або філії банків, які працюють по довіреності юридичної особи.

11. Для участі в конкурсі банк-претендент або філія повинні подати комісії таку документацію:

11.1. Заяву на участь у конкурсі.

11.2. Довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку-претендента під час проведення конкурсу.

11.3. Конкурсну пропозицію щодо розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитному рахунку, суттєвими умовами якої є

- річна процентна ставка по депозиту;

- порядок зміни річної процентної ставки;

- порядок повернення до сільського бюджету коштів з депозитного рахунку та порядок розміщення на ньому додаткових коштів;

- розмір незнижувального залишку коштів на рахунку.

Конкурсна пропозиція надається банком з одночасним наданням проекту договору.

11.4. Довідку Національного банку України про дотримання банком в попередньому році економічних нормативів та формування обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку в Національному банку України.

11.5. Довідку Національного банку України про розмір статутного капіталу станом на 01 січня поточного року банку, який приймає участь у конкурсі.

11.6. Довідку Національного банку України щодо не застосування протягом останнього року до банку заходів впливу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку.

11.7. Довідку Національного банку України щодо своєчасного виконання банком в попередньому році зобов’язань перед клієнтами.

12. Банк-претендент або його філія подає документи у конверті , на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу, з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

13. Подані на конкурс документи реєструються секретарем комісії в порядку їх надходження в журналі реєстрації.

14. Засідання конкурсної комісії проводиться протягом п’яти робочих днів з дати закінчення подання пропозицій установами банків, на якому розкриваються конверти з конкурсною документацією та дається оцінка конкурсним пропозиціям. При розгляді пропозиції, Комісія, в першу чергу, бере до уваги запропоновану річну процентну ставку, надалі беруться до уваги пропозиції, надані згідно підпунктів 2 та 4.

За наявності вичерпної інформації та документів рішення про визначення переможців приймається комісією протягом робочого дня після відкриття конвертів.

Переможцем визначається претендент, який відповідає вимогам цього Порядку та який запропонує найбільш вигідні умови розміщення тимчасово вільних коштів бюджету  (найвищу відсоткову ставку за депозитом та сприятливі умови договору).

У разі, коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з міською  радою договору банківського депозиту, конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

У разі, коли інформація та документи, що містяться у конкурсній документації, є недостатніми для прийняття рішення про визначення переможців, конкурсна комісія має право звертатися до банків-претендентів за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації та документів стосовно виконання конкурсного завдання. При цьому термін подання додаткової інформації не може перевищувати 5 робочих днів з дня відкриття конвертів з конкурсною документацією.

Конкурс визнається таким, що не відбувся, коли:

- до закінчення терміну надання пропозицій не надійшло ні однієї пропозиції;

- жодна з наданих пропозицій не відповідає умовам конкурсу.

У випадку, коли банківська установа, яка допущена до конкурсу, є єдиним учасником і її пропозиції відповідають всім умовам конкурсу, конкурсна комісія може визначити її як переможця конкурсу.

Протягом 3 робочих днів (до моменту прийняття рішення Комісією) банк-претендент може покращити свою конкурсну пропозицію, про що письмово повідомляє Комісію.

15. Рішення про результати конкурсу приймається Комісією на закритому засіданні у присутності не менше половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

16. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, які брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання комісії. Витяг з протоколу з результатами конкурсу надсилається всім учасникам конкурсу.

17. Протокол про визначення переможців конкурсу наступного дня надається міському  голові і є підставою для укладання договору з переможцем конкурсу.

18. Істотними умовами при укладені договору банківського депозиту між міською радою і банком є:

18.1. Можливість постійного поповнення вкладу.

18.2. Права вкладника на повернення депозиту або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків.

18.3. Заборона безспірного списання банком коштів із депозитного рахунку міського бюджету.

18.4. Відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із депозитних рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на депозитних рахунках.

19. Кошти (відсотки), одержані від розміщення частки залишку коштів на депозитному рахунку, зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету.

 

Додаток № 2

до рішення  сесії міської ради

№12-40/2017 від  24.02.2017 р.

 

Склад

Комісії по відбору банків для розташування

тимчасово вільних коштів міського бюджету

 

 

 

Голова комісії                                          Годик В.Л., міський голова

Заступник голови комісії                         Воробій Г.В., заступник міського

голови- начальник відділу

бухгалтерського обліку та звітності

Секретар комісії                                       Касько Г.Р., спеціаліст  міської ради

 

Члени комісії:

 

Вольчинський О.О.                                  голова постійної  комісії  з питань 

                                                             бюджету;

Харчук Н.В.                                             головний спеціаліст відділу

Надходжень та видатків УДКС України у  Горохівському районі  Волинської області (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                          В.Л.Годик
ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016