Горохівська міська рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ
    

ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

 

ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 26.07.2017 р   № 48

                 м. Горохів

 

 Про затвердження «Положення про

 громадського інспектора  Муніципальної

 поліції Горохівської міської ради »

 

 

З метою сприяння запобіганню порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил благоустрою м. Горохів, залучення громадськості до контролю за дотриманням правил благоустрою та правопорядку міста, керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділом 5 підпункту 5.18 положення  Муніципальної поліції Горохівської міської ради,

 

виконком міської ради вирішив :

 

1.  Затвердити положення "Про громадського інспектора Муніципальної поліції Горохівської міської ради ” (додається).

2.  Дане рішення набирає чинності з моменту прийняття.

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Горохівської міської ради.

4.  Контроль за  виконанням даного рішення покласти на старшого інспектора Муніципальної поліції Горохівської міської ради.

 

 

      

                Міський голова                                                В.Годик

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від    26.07.2017р.     №  48

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадського інспектора Муніципальної поліції

Горохівської міської ради

I. Загальні положення

1.1. Положення визначає правовий статус, завдання, права та обов'язки громадських інспекторів Муніципальної поліції  .

1.2. Громадський інспектор Муніципальної поліції   (далі - громадський інспектор) - особа, яка виконує роботу на безоплатній основі без зарахування її до штату Муніципальної поліції   міста.

1.3. Діяльність громадських інспекторів організовує та координує старший інспектор Муніципальної поліції  Горохівської міської ради.

II. Порядок добору громадських інспекторів, набуття та припинення ними повноважень

2.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 річного віку, а також мають бажання проводити роз'яснювальну та профілактичну роботу на громадських засадах щодо попередження порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил благоустрою міста.

2.2. Особа, що бажає бути громадським інспектором, подає до Горохівської міської ради письмову заяву.

2.3. Громадські інспектори призначаються строком на два роки розпорядженням міського голови після проходження співбесіди та виявлення претендентом знань вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил благоустрою міста. Строк повноважень громадського інспектора, з урахуванням результатів його діяльності, може бути продовжений розпорядженням міського голови.

2.4. Громадським інспекторам видаються посвідчення згідно з формою, наведеною у додатку до цього Положення, що підтверджують їх повноваження.

2.5. Перед допуском до виконання повноважень громадський інспектор повинен пройти інструктаж в підрозділі Муніципальної поліції міста.

2.6. Дії громадських інспекторів можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством.

III. Завдання, права та обов'язки громадських інспекторів

3.1. Громадські інспектори в своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та рішеннями Горохівської  міської ради та її виконавчим комітетом, розпорядженнями міського голови.

3.2. Основними завданнями громадських інспекторів є:

  1. участь у проведенні заходів щодо запобігання порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил благоустрою міста;

3.2.2. надання інформації щодо порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил благоустрою міста Муніципальній поліції міста для подальшого  реагування;

  1. участь у громадських слуханнях у сфері благоустрою міста;

3.2.4. внесення пропозицій щодо вдосконалення здійснення заходів нагляду (контролю) та положень законодавства, стандартів, нормативів, норм і правил благоустрою міста.

3.3. Під час здійснення своїх повноважень громадські інспектори зобов'язані:

3.3.1. дотримуватися вимог законодавства, у тому числі цього Положення;

         3.3.2. сумлінно виконувати покладені на них завдання ;

3.3.3. мати при собі посвідчення, проявляти відповідальність і об'єктивність, бути коректними у спілкуванні з уповноваженими особами суб'єктів господарювання й громадянами.

3.4. Громадські інспектори мають право:

3.4.1. бути присутніми під час здійснення посадовими особами Горохівської міської ради заходів нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм і правил благоустрою міста ;

3.4.2. інформувати Горохіваську міську раду про аварії, що сталися на об'єктах житлово-комунального господарства;

3.4.3. запитувати у встановленому законодавством порядку інформацію про наявність ліцензій на здійснення окремих видів господарської діяльності , що підлягають ліцензуванню;

3.4.4. брати участь в обговоренні стану та планів проектів розвитку, реформування житлово-комунального господарства;

3.4.5. здійснювати контроль за якістю та повнотою надання житлово-комунальних послуг та забезпеченням збереження житлового фонду та комунального майна.

3.5. Під час здійснення своїх повноважень громадські інспектори взаємодіють з підприємствами, установами та організаціями.

3.6. Старший інспектор Муніципальної поліції згідно розподілу обов’язків має право позбавити громадського інспектора права здійснювати повноваження громадського інспектора з вилученням відповідного посвідчення у разі:

3.6.1. невиконання чи неналежного виконання покладених на нього повноважень, визначених цим Положенням;

3.6.2. порушення громадським інспектором вимог законодавства при реалізації ним своїх повноважень;

3.6.3. за особистою заявою громадського інспектора.

Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора приймається старшим інспектором Муніципальної поліції згідно розподілу обов’язків.

3.7. Громадські інспектори відповідають за свої дії у відповідності до чинного законодавства.

 

 

 

 

ЗРАЗОК

посвідчення громадського інспектора Муніципальної поліції  

               Горохівської міської ради

(ламінована картка)

Державний Герб України

____________________________________________

(найменування органу, що видав посвідчення)

 

 

місце для

фотокартки

 

ПОСВІДЧЕННЯ № _____

Прізвище __________________________

Ім'я _______________________________

По батькові ________________________

 (особистий підпис) __________________

М. П.

(зворотний бік)

ПОСВІДЧЕННЯ № _____

позаштатного (громадського) інспектора Муніципальної поліції Горохівської міської ради

 

Видано "___" ____________ 20__ року

 

Дійсне до "___" ____________ 20__ року

 

  • ___________________ _______________   (підпис)                   (ініціали та прізвище)

М. П.

 

 
ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016