Горохівська міська рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ
    

УКРАЇНА

ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

( п’ятнадцята     сесія )

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  13  червня  2017 року                                                              м.Горохів

№ 15 - 6/ 2017

Про затвердження

Положення про відділ

«Центр надання адміністративних послуг»

 

 Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень, керуючись ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

міська рада вирішила:

 

1. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг»  (додається).

 

 

 

Міський голова                                                                 В.Л.Годик

 

Додаток до рішення міської ради

 «13» червня 2017 року №15-6/2017

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» (далі – відділ ЦНАП) є виконавчим органом Горохівської міської ради, яким надаються адміністративні послуги суб’єктам звернень через адміністратора, шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 1.2. Відділ ЦНАП підконтрольний і підзвітний Горохівській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови, керуючому справами виконкому.

 1.3. У своїй діяльності відділ ЦНАП керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Горохівської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

 1.4. Відділ ЦНАП утримується за рахунок коштів міського бюджету. Штатний розпис відділу ЦНАП затверджує міський голова.

 1.5. Положення про відділ ЦНАП встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію відділу ЦНАП, порядок взаємодії із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг. Положення про відділ ЦНАП затверджується міською радою.

 1.6. На посади керівника та працівників відділу ЦНАП призначаються особи, що мають вищу освіту, досвід, знання та вміння, необхідні для роботи в органах місцевого самоврядування. Усі працівники відділу ЦНАП приймаються і звільняються з посад міським головою в порядку передбаченому чинним законодавством України.

 1.7. Організація надання адміністративних послуг у відділі ЦНАП здійснюється начальником відділу (керівником) ЦНАП, а безпосереднє надання їх - адміністраторами.

 1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу ЦНАП, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

 

 ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ЦНАП

 

 2.1. Діяльність відділу ЦНАП здійснюється за принципами:

 2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг; 2.1.2. орієнтації на суб’єкта звернення – забезпечення ефективної взаємодії із суб’єктом звернення;

2.1.3. інформованості – забезпечення суб’єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.1.4. зворотного зв’язку – встановлення зворотного зв’язку із суб’єктом звернення;

2.1.5. організаційної єдності – взаємодія адміністраторів відділу ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.2. Метою роботи відділу ЦНАП є надання якісних адміністративних послуг суб’єктам звернень.

2.3. Основними завданнями відділу ЦНАП є:

 2.3.1. створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам звернень адміністративних послуг;

2.3.2. надання суб’єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг; 2.3.3.прийом заяв і клопотань для подальшого юридичного оформлення суб’єктам звернень прав, свобод і законних інтересів за їх заявою; реєстрація звернень та направлення у встановленому порядку до суб’єкта надання адміністративних послуг;

2.3.4. здійснення державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців. Це є в 3.1.6 як повноваження

2.3.5. вдосконалення системи державної реєстрації, яка сприяє розвитку і веденню бізнесу на території міста.

2.3.6. оформлення реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи, Це є в 3.1.8 як повноваження

2.3.7. забезпечення безоплатного одержання суб’єктами звернень бланків заяв та інших документів необхідних для надання адміністративних послуг;

2.3.8. спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості;

2.3.10. видача результату адміністративної послуги: витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт;

2.3.11. організація співпраці із місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади;

2.3.12. чіткий контроль за термінами надання адміністративних послуг;

2.3.13. організація та ведення діловодства за зверненнями суб’єктів звернень у міській раді;

2.4. Відділ ЦНАП при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з суб’єктами надання звернень, підприємствами, установами, організаціями міста та об’єднаннями громадян.

 

 ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ЦНАП

 

3.1. У межах своєї компетенції, відділ ЦНАП:

3.1.1 надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;

3.1.2. приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3.1.3. видає суб’єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про зупинення розгляду заяви, рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлені суб’єктами надання адміністративних послуг;

3.1.4. забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;

3.1.5. погоджує документи (рішення) в інших органах місцевого самоврядування та державної влади, отримує в них інформацію та висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3.1.6. може забезпечувати державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб- підприємців;

3.1.7. може здійснювати формування та ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань.

3.1.8. забезпечує реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання особи, забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади міста Горохів.

3.1.9. здійснює облік виданих адміністративних актів;

3.1.10. інформує керівництво міської ради про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг;

3.1.11. готує пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг;

3.1.12. забезпечує комп’ютерний облік звернень суб’єктів звернень, адресованих міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому;

3.1.13. опрацьовує звернення суб’єктів звернень та надає їх для розгляду міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків;

3.1.14. за дорученням міського голови, його заступників направляє звернення на розгляд виконавчих органів, органів прокуратури, суду, підприємств, організацій та установ міста, відповідно до їх компетенції, про що інформує заявників;

3.1.15. отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на відділ ЦНАП;

3.1.16. контролює своєчасне виконання працівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності міста надісланих їм на розгляд звернень громадян, доручень міського голови та його заступників, відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.1.17. інформує суб’єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення; 3.1.18. аналізує стан роботи зі зверненнями суб’єктів звернень, готує за їх результатами аналітичні довідки, матеріали міському голові та його заступникам про кількість та характер звернень, що надійшли до відділу ЦНАП;

3.1.19. вимагає від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших організацій міста письмових пояснень про кожен випадок несвоєчасного і неякісного надання послуг для доповіді керівництву міської ради;

3.1.20. готує проекти рішень і розпоряджень про стан роботи зі зверненнями громадян, інших документів пов’язаних з відділом ЦНАП здійснює контроль за їх виконанням;

3.1.21. організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції відділу ЦНАП;

3.1.22. забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у відділі ЦНАП та готує справи для передачі до архівного відділу;

3.1.23. вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України; 3.1.24. організовує виїзні прийоми громадян керівництвом міської ради на підприємствах та установах;

3.1.25. вносить пропозиції міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому щодо вдосконалення роботи відділу ЦНАП;

3.1.26. в межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно- правих актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

3.2. Має право: - отримувати від суб’єктів надання послуг інформацію, пов’язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю; - інформувати керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

 

ІV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ЦНАП

 

4.1. До складу відділу ЦНАП можуть входити сектори. Структуру відділу ЦНАП затверджує міський голова за поданням начальника відділу ЦНАП.

4.2. Кількість робочих місць, задіяних в обслуговуванні суб’єктів звернень, порядок почерговості їх обслуговування та реєстрації їх звернень встановлюється Регламентом відділу ЦНАП.

4.3. Кількість адміністраторів, задіяних у роботі з суб’єктами звернень, визначається внутрішньою структурою відділу ЦНАП.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДІЛУ ЦНАП

 

5.1. Організаційне забезпечення відділу ЦНАП здійснює його керівник – начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг».

5.2. Начальник відділу ЦНАП:

5.2.1. здійснює загальне керівництво роботою відділу ЦНАП, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів відділу ЦНАП з суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг;

5.2.2. здійснює моніторинг діяльності відділу ЦНАП; проводить аналіз кількості звернень від суб’єктів звернень, вхідних та вихідних документів, у тому числі реєстраційного та дозвільного характеру;

5.2.3. забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;

5.2.4. забезпечує співпрацю відділу ЦНАП із уповноваженими органами з питань дозвільної системи та державної реєстрації;

5.2.5. розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів відділу ЦНАП;

5.2.6. вносить пропозиції керівникам структурних підрозділів міської ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;

5.2.7. вносить пропозиції керівництву міської ради з питань підбору кадрів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адміністраторів відділу ЦНАП, проведення навчань із працівниками;

5.2.8. вносить пропозиції міському голові щодо структури відділу ЦНАП, технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності відділу ЦНАП;

5.2.9. забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва міської ради з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг відділом ЦНАП та функціонування відділу ЦНАП;

5.2.10. через засоби масової інформації забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб'єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (отримання матеріальної допомоги, роз’яснень, довідок, рішень, започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема про порядок надання документів дозвільного характеру, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, бланки формулярів, терміни видачі документів дозвільного характеру, підстави для призупинення дії або анулювання документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо;

5.2.11. виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством, завдань та доручень керівництва міської ради з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через відділ ЦНАП.

5.4. Керівники структурних підрозділів, адміністратори відділу ЦНАП діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою. 5.5. Організація роботи відділу ЦНАП здійснюється відповідно до Регламенту відділу ЦНАП, що затверджується рішенням міської ради.

5.6. Діловодство відділу ЦНАП ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

 

VІ. НАДАННЯ СУПУТНІХ ПОСЛУГ В ВІДДІЛІ ЦНАП

 

6.1. У приміщені відділу ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

6.2. Супутні послуги надаються суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється суб’єктом надання адміністративних послуг, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ЦНАП

 

7.1. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування діяльності відділу ЦНАП здійснюється за рахунок коштів державного, міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

 

8.1. Суб’єкти надання адміністративної послуги, адміністратори відділу ЦНАП за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень, несуть відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України.

8.2. Дії або бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до керівництва відповідного суб’єкту надання адміністративної послуги, міського голови, до судових та правоохоронних органів у порядку, встановленому діючим законодавством України.

8.3. Шкода, заподіяна посадовими особами суб’єктам звернень під час виконання їх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому діючим законодавством України.

 

 

Міський голова                                                                                 В.Л.Годик
ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016