Проекти рішень виконкому


Проекти рішень виконкому

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

  від 28.12.2020 р   №

                   м. Горохів

   

  Про затвердження

  Регламенту виконавчого комітету

  Горохівської міської ради

  восьмого скликання

   

           Відповідно до ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

   

   

  виконавчий комітет міської ради вирішив :

   

  1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Горохівської міської ради восьмого скликання (додається).

   

  1. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

   

   

   

                  Міський голова                                                В.Годик


Проекти рішень виконкому

  РЕГЛАМЕНТ

   ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

   ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

   ЗМІСТ

   1. Загальні положення

   2. Члени виконавчого комітету

   3. Планування роботи виконавчого комітету

   4. Підготовка проектів рішень

   5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

   6. Прийняття рішень

   7. Скасування рішень виконавчого комітету

  1. Загальні положення

   1.1. Виконавчий комітет ради (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

   1.2. Регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

   1.3. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету проводяться два рази на місяць (у другий і четвертий четвер) кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Початок засідань виконавчого комітету о 10:30 год. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

   1.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, міський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету

  1.5. У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

   1.6. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює  відділ організаційної роботи. Присутність запрошених осіб на засіданні виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

   1.7. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує  відділ організаційної роботи за підписом керуючого справами виконавчого комітету. Не пізніше як за 2 робочі дні до засідання, порядок денний та проекти рішень надаються членам виконавчого комітету.

   1.8. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

  1.9. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

   1.10. На засіданні виконавчого комітету відділом організаційної роботи ведеться протокол.

   1.11. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис головуючого на засіданні.

   1.12. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету.

  2. Члени виконавчого комітету

   2.1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар  ради, старости.

   2.2. Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету вони звільняються з посад, крім випадку обрання їх на вказані посади.

   2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

   2.3.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

   2.3.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

   - вносити пропозиції щодо порядку денного;

   - отримувати від доповідачів роз’яснення;

   - вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

   2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів бюджету.

  3. Планування роботи виконавчого комітету

   3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

   3.2. План роботи виконавчого комітету складається  відділом організаційної роботи за пропозиціями заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на півріччя до 15 червня та 15 грудня поточного року й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

   3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

   - календарний план засідань виконавчого комітету;

   - перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

   3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.

   3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

   3.6. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

   3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється  відділом організаційної роботи.

   3.8. При розгляді плану роботи на наступне півріччя керуючий справами виконавчого комітету інформує виконавчий комітет про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

   3.9. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується організаційним відділом та подається на затвердження міському голові до 28 числа попереднього місяця.

  4. Підготовка проектів рішень

   4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян. Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку заступниками міського голови в межах своєї компетенції, секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету.

  4.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради.

   4.3. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації » оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному сайті ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

   4.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші погодження проекту регуляторного акта. Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п’ять календарних днів. У разі непогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання. У разі погодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі. Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: відсутній аналіз регуляторного впливу; проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

   4.5. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями до загального відділу в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

   4.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки. У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа. У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції , рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

   4.7. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки. Проекти поміщаються в обкладинку, яка візується керуючим справами виконавчого комітету та містить дані про доповідача. До них додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством. Кожен аркуш додатка чи інших доданих до проекту рішення документів нумерується, загальна їх кількість проставляється виконавцем на аркуші погодження в лівому нижньому куті.

   4.8. До проекту рішення додається аркуш погодження з метою визначення доцільності документа, його обґрунтованості та встановлення відповідності законодавству. Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, яка візує документи, погодження нової редакції (у разі внесення змін та доповнень). Зауваження та пропозиції до проекту рішення викладаються на окремому аркуші, про що в аркуші погодження робиться відповідна відмітка.

   4.9. Проект рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують:

   - перший заступник міського голови;

   - керуючий справами виконавчого комітету;

   - заступники міського голови (відповідно до розподілу обов’язків);

   - керівник виконавчого органу ради, який готує питання;

   - керівники виконавчих органів міської ради – з питань, що відносяться до їхньої компетенції ;

   - керівник юридичної служби.

   Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком громади в обов’язковому порядку погоджуються із структурним підрозділом з питань фінансів.

   4.10. Після погодження проекту рішення з посадовими особами, вказаними в аркуші погодження, редактор  відділу організаційної роботи  редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.

  4.11. Порядок візування проекту рішення здійснюється згідно з інструкцією з діловодства у раді та її виконавчих органах.

   4.12. До проектів рішень виконавчого комітету, що надаються до загального відділу, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі. Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці. Проекти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу міського голови (у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

   4.13. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу міського голови, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради , можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконавчого комітету за умови їхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконавчого комітету від загального його складу.

  5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

   5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

   5.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується загальним відділом, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету. Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання. Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

  6. Прийняття рішень

   6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

   6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

   6.3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

  6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до  відділу організаційної роботи, який надає їх на підпис міському голові. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керівниками виконавчих органів ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка. Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об’єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів ради або стосуються управлінської діяльності, їх підписує керуючий справами виконавчого комітету.

   6.5. Підписані рішення реєструються  відділом організаційної роботи шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

   6.6. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом в 5-денний термін. Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються загальним відділом на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець. Засвідчення витягів здійснює загальний відділ шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис».

  6.7. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується відділом контролю.

   6.8. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно організаційним відділом, доведення та збирання інформації , контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється відділом контролю.

   6.9. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

  7. Скасування рішень виконавчого комітету

   7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

   

   


Проекти рішень виконкому

   

   

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

  від   28.12.2020  р.      №

        м. Горохів

  Про     надання  матеріальної

  допомоги  

   

     Розглянувши заяви:

  • гр. Шоломовича Степана Івановича, жителя м.Горохів, вул. Козацька, 94а кв.25, про виділення матеріальної допомоги на лікування;
  • гр.. Ворожко Лесі Вікторівни, жительки м.Горохів, вул. Південна, 24, про виділення матеріальної допомоги на лікування;
  • гр.. Ходоровської Галини Степанівни, жительки м.Горохів, вул. Б.Хмельницького, 20 кв.2, про виділення матеріальної допомоги на лікування;
  • гр.. Ковальчук Людмили Олексіївни, жительки м.Горохів, вул. Набережна, 29, про виділення матеріальної допомоги на лікування;
  • гр.. Дрозд Раїси Іванівни, жительки м.Горохів, вул.Молодіжна, 49, про виділення матеріальної допомоги на лікування;
  • гр.. Петрашка Михайла Михайловича, жителя м.Горохів, вул. І.Сливки, 39 кв.4, про виділення матеріальної допомоги на лікування;
  • гр.. Панасюк Аліни Леонідівни, жительки м.Горохів, вул. Паркова, 20 кв.2, про виділення матеріальної допомоги на лікування;
  • гр.. Крам Євгенії Степанівни, жительки с.Мислині,  вул.Б.Хмельницького, 6, про виділення матеріальної допомоги на лікування;
  • гр.. Дикуна Володимира Васильовича, жителя м.Горохів, вул.Козацька, 71 кв.7, про виділення матеріальної допомоги на лікування;
  • гр.. Матвеєва Павла Володимировича, жителя м.Горохів, вул. Суворова, 21, про виділення матеріальної допомоги на лікування;
  • гр.. Волосюк Наталії Ростиславівни, жительки м.Горохів, вул. Шевченка, 22 кв.20, про виділення матеріальної допомоги на поховання сина, Волосюка Юрія Володимировича;

   

  керуючись , ст..34        Закону        України      „ Про місцеве самоврядування в   Україні”,

                              виконавчий комітет міської ради вирішив :

   

  1. Виділити  допомогу:

  гр.  Шоломовичу С.І. в сумі 2000 грн;

  гр.. Ворожко Л.В. в сумі 2000 грн;

  гр.. Ходоровській Г.С. в сумі 2000 грн;

  гр.. Ковальчук Л.О. в сумі 2000 грн;

  гр.. Дрозд Р.І. в сумі 2000 грн;

  гр.. Петрашку М.М. в сумі  2000 грн;

  гр.. Панасюк А.Л. в сумі 3000 грн;

  гр.. Крам Є.С. в сумі 3000 грн;

  гр.. Дикуну В.В. в сумі 3000 грн;

  гр.. Матвеєву П.В. в сумі 3000 грн;

  гр.. Волосюк Н.Р. в сумі 1000 грн;

   

  2. Відділу  бухгалтерського обліку та звітності міської ради кошти в сумі       25 000 грн  (Двадцять п’ять тисяч)   виділити    з   бюджету  міста.

   

   

   

  Горохівський міський голова                                                 Віктор Годик


Проекти рішень виконкому

                                                                           

   

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

  від 28.12.2020 р   №

                   м. Горохів

   

  Про впорядкування адресного

  господарства міста

   

           Керуючись ч. б п.10 ст. 30 Закону України  “ Про  місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши клопотання   Царука Василя Лукашовича про впорядкування адреси земельної ділянки та гаража, що знаходиться по вул. Луцькій, 24  в м.Горохів

   

  виконавчий комітет міської ради вирішив :

   

  Присвоїти земельній ділянці  з кадастровим номером 0720810100:02:001:0336 та гаражу, що належить Царуку Василю Лукашовичу, адресу: м.Горохів, вулиця Луцька, 24в.

        

   

   

   

              Горохівський міський голова                                                Віктор Годик

   


Проекти рішень виконкому

                                                                           

   

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

  від 28.12.2020 р   №

                   м. Горохів

   

  Про впорядкування адресного

  господарства міста

   

           Керуючись ч. б п.10 ст. 30 Закону України  “ Про  місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши клопотання Макаренко Юлії Вікторівни про впорядкування адреси земельної ділянки, що знаходиться по вул. Луцькій  в м.Горохів

   

  виконавчий комітет міської ради вирішив :

   

  Присвоїти земельній ділянці  з кадастровим номером 0720810100:01:003:0359, орендарем якої є Макаренко Юлія Вікторівна, адресу: м.Горохів, вулиця Луцька, 35а.

        

   

   

   

            Горохівський міський голова                                                Віктор Годик

   


Проекти рішень виконкому

                                                                           

   

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

  від 28.12.2020 р   №

                   м. Горохів

   

  Про присвоєння поштової адреси

  частині приміщення

   

   

           Керуючись ч. б п.10 ст. 30 Закону України  “ Про  місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву Коваля Максима Олександровича про присвоєння поштової адреси  частині торгово – адміністративної будівлі, об’єкту житлової нерухомості що знаходиться по вул. Торговій, 1/2   в м.Горохів

   

  виконавчий комітет міської ради вирішив :

   

  Присвоїти  частині торгово – адміністративної будівлі, об’єкту житлової нерухомості по вул. Торговій, 1/2  поштову адресу: м.Горохів, вулиця Торгова, 1/2а.

        

   

   

   

              Горохівський міський голова                                                Віктор Годик

   


Проекти рішень виконкому

                                                                           

   

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

  від 28.12.2020 р   №

                   м. Горохів

   

  Про присвоєння поштової адреси

  частині приміщення

   

   

           Керуючись ч. б п.10 ст. 30 Закону України  “ Про  місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву Коваля Максима Олександровича про присвоєння поштової адреси  частині торгово – адміністративної будівлі, об’єкту житлової нерухомості що знаходиться по вул. Торговій, 1/2   в м.Горохів

   

  виконавчий комітет міської ради вирішив :

   

  Присвоїти  частині торгово – адміністративної будівлі, об’єкту житлової нерухомості по вул. Торговій, 1/2  поштову адресу: м.Горохів, вулиця Торгова, 1/2б.

        

   

   

   

          Горохівський міський голова                                                Віктор Годик

   


Проекти рішень виконкому

    

   

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

     від 28.12.2020 р. №

          м. Горохів

            Про розгляд  подання

  Горохівського ВП ГУНП

  про усунення причин та умов,

  що сприяли вчиненню злочину

   

   

               Розглянувши подання Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області № 15198/50/05-2020 від 21.12.20 р.  про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.125 КК України гр. Кравчуком Іваном Степановичем, 29.10.1948 року народження, жителем с.Рачин, вул. Чеська, 22, з метою запобігання в подальшому вчинення аналогічних правопорушень жителями міста та керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

   

                                      виконком міської ради вирішив :

   

  1. Муніципальній поліції міської ради провести бесіду з даним порушником, посилити контроль виконавчого комітету, постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та охорони громадського порядку за особами, схильними до скоєння злочинів.

   

  2. Систематично проводити правове виховання серед  населення міста з метою недопущення протиправних та злочинних дій.

   

   

   

                

              Горохівський міський голова                                                Віктор Годик

          


Проекти рішень виконкому

    

   

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

  від 28.12.2020 р. №

          м. Горохів

            Про розгляд  подання

  Горохівського ВП ГУНП

  про усунення причин та умов,

  що сприяли вчиненню злочину

   

   

               Розглянувши подання Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області № 12398/50/05-2020 від 16.10.20 р. та  № 14073/50/05-2020 від 26.11.20 р.  про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України гр. Скороваровим Ігорем Романовичем, 20.07.2002 року народження, жителем м. Горохова, вул. Богдана Хмельницького, 26 кв.5 з метою запобігання в подальшому вчинення аналогічних правопорушень жителями міста та керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

   

                                      виконком міської ради вирішив :

   

  1. Муніципальній поліції міської ради провести бесіду з даним порушником, посилити контроль виконавчого комітету, постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та охорони громадського порядку за особами, схильними до скоєння злочинів.

   

  2. Систематично проводити правове виховання серед  населення міста з метою недопущення протиправних та злочинних дій.

   

   

   

                

                Горохівський міський голова                                                Віктор Годик

   


Проекти рішень виконкому

    

   

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

   від 28.12.2020 р. №

          м. Горохів

            Про розгляд  подання

  Горохівського ВП ГУНП

  про усунення причин та умов,

  що сприяли вчиненню злочину

   

   

               Розглянувши подання Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області № 14911/50/05-2020 від 14.12.20 р.  про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України гр. Хепіною Світланою Василівною, 22.11.1954 року народження, жителем м. Горохова, вул. Столярчука, 8, з метою запобігання в подальшому вчинення аналогічних правопорушень жителями міста та керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

   

                                      виконком міської ради вирішив :

   

  1. Муніципальній поліції міської ради провести бесіду з даним порушником, посилити контроль виконавчого комітету, постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та охорони громадського порядку за особами, схильними до скоєння злочинів.

   

  2. Систематично проводити правове виховання серед  населення міста з метою недопущення протиправних та злочинних дій.

   

   

   

                

              Горохівський міський голова                                                Віктор Годик

   


Проекти рішень виконкому

    

   

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

   від 28.12.2020 р. №

          м. Горохів

            Про розгляд  подання

  Горохівського ВП ГУНП

  про усунення причин та умов,

  що сприяли вчиненню злочину

   

   

               Розглянувши подання Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області № 14806/50/05-2020 від 11.12.20 р.  про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.125 КК України гр. Янчуком Валерієм Петровичем, 15.12.1964 року народження, жителем с.Рачин, вул. Чеська, 2, з метою запобігання в подальшому вчинення аналогічних правопорушень жителями міста та керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

   

                                      виконком міської ради вирішив :

   

  1. Муніципальній поліції міської ради провести бесіду з даним порушником, посилити контроль виконавчого комітету, постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та охорони громадського порядку за особами, схильними до скоєння злочинів.

   

  2. Систематично проводити правове виховання серед  населення міста з метою недопущення протиправних та злочинних дій.

   

   

   

                

              Горохівський міський голова                                                Віктор Годик

   


Проекти рішень виконкому

                                                                           

   

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

  від 28.12.2020 р   №  

                   м. Горохів

   

           Про проект  бюджету

           Горохівської міської територіальної

           громади на 2021 рік

   

   Керуючись  ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..76 Бюджетного кодексу України,

   

  виконавчий  комітет міської ради вирішив :

   

  1. Схвалити Проект бюджету Горохівської міської територіальної громади на 2021 рік та подати в установленому порядку на розгляд сесії Горохівської міської ради для затвердження (додається).
  2. Доручити першому заступнику Горохівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради доповісти на сесії Горохівської міської ради щодо питання про бюджет Горохівської міської територіальної громади  на 2021 рік.
  3. Оприлюднити проект бюджету Горохівської міської територіальної громади на офіційному сайті міської ради

        

               

   

              Горохівський міський голова                                                Віктор Годик


ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016