УКРАЇНА

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  сьомого скликання

  (тридцять перша сесія)

   

  Р І Ш Е Н Н Я

   

  від 14 травня 2019 року                                                       м.Горохів

  № 31-31/2019

   

  Про Програму підтримки та розвитку

  охорони здоров’я на території

  Горохівської міської ради на 2019 рік

   

  З метою забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  охорони здоров’я, створення умов для забезпечення жителів міста медичною допомогою, відповідно до Бюджетного кодексу України, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

   

  1. Затвердити  Програму підтримки та розвитку охорони здоров’я  на території Горохівської міської ради на 2019 рік (додається).

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію міської ради з питань бюджету.

   

   

   

   

        

   

  Міський голова                                                  В.Годик

   

   

   

  Затверджено

  рішенням сесії міської ради

  від 14.05.2019 року №31-31/2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПРОГРАМА

  підтримки та розвитку охорони здоров’я

  на території Горохівської міської ради

  на 2019 рік

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Горохів – 2019

   

  ПАСПОРТ

  Програми підтримки та розвитку охорони здоров’я на території Горохівської міської ради на 2019 рік

   

  Регіон:

  Волинська область, Горохівський район

  Місто:

  Горохів

  Дата затвердження Програми:

  14.05.2019

  Розробник Програми

  Горохівська міська рада

  Відповідальні виконавці

  Виконком міської ради, Горохівська центральна

  Програми

  районна лікарня, КНП «Горохівська районна стоматологічна поліклініка»

   

   

   

   

  Керівник Програми :

  Заступник міського голови

  (посада, прізвище, ім'я та по

  Ящукевич Максим Юрійович

  батькові, адреса, номер

  адреса: 45700, м.Горохів, вул.Шевченка, 17

  телефону, факс, електронна

  тел.(03379) 21084, факс (03379) 21257,

  адреса)

  e-mail gorohivrada@ukr.net

  Термін реалізації програми

  2019 рік

  Обсяги фінансування на поточний рік, у тому числі бюджетні/позабюджетні:

  30,0 тис. грн.

   

   

   

  1. Загальна частина.

   

   

  Значне погіршення стану здоров’я населення, яке проявляється у несприятливих демографічних показниках, скорочення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги, що зумовленості, зокрема, недоліками в організації охорони здоров’я, потребує суттєвого покращення організації охорони здоров’я, підвищення її ефективності та якості.

  Світовий досвід, узагальнений ВООЗ, свідчить, що розвиток первинності допомоги на засадах сімейної медицини є найефективнішим засобом досягнення справедливого розподілу та раціонального використання коштів, підвищення результативності роботи галузі охорони здоров’я.

  В районі медико-санітарна допомога представлена роздробленими структурами, що функціонально, організаційно та фінансово поєднані зі спеціалізованою амбулаторною допомогою. В продовж тривалого часу увага, в основному, приділялась розвитку дорогих видів спеціалізованої та швидкої медичної допомоги. Фінансове забезпечення первинної медико-санітарної допомоги не дозволяє досягти оптимального розподілу обсягів роботи між рівнями медичної допомоги.

  Нераціональна організація медичної допомоги та її недостатнє фінансування призвели до втрати комплексності та наступності у наданні медичної допомоги, формального підходу до здійснення профілактики та диспансеризації. Як наслідок, спостерігаються високі показники пізнього виявлення тяжких хвороб та ускладнень хронічних захворювань, що зумовлює надмірну потребу у дорогому спеціалізованому лікуванні.

  В існуючих умовах управління медико-санітарною допомогою, особливо це стосується використання економічних важелів, практично неможливе.

  Зазначені та інші проблеми медичної допомоги спричинені:

  • нераціональною інфраструктурою;
  • неналежним кадровим забезпеченням;
  • відсутністю дієвої системи управління первинною медико-санітарною допомогою;
  • недостатністю наукового обґрунтування та нормативно-правової бази для функціонування та розвитку первинної медико-санітарної допомоги для населення у сільській місцевості, перш за все через відсутність необхідних житлово-побутових умов для проживання молодших медичних спеціалістів;
  • недостатньою якістю первинної медико-санітарної допомоги внаслідок технологічної відсталості закладів, відсутністю мотивації працівників, стандартів лікування;
  • не відповідністю сучасним умовам принципів фінансування закладів охорони здоров’я.

   

   

   

   

  1. Мета Програми

   

  Метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги, зокрема:

  • забезпечення права жителів міста на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;
  • забезпечення права жителів міста на лікувально-профілактичну допомогу;
  • попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;
  • запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;
  • заохочення материнства;
  • контроль за охороною здоров'я дітей;
  • санітарно-епідемічне благополуччя території міської ради;

   

  1. Основні завдання Програми

   

  Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню.

  Забезпечення керованості процесу реформування і діяльності медичної допомоги.

  Науково-методичне та нормативно-правове забезпечення організації медичної допомоги та її ефективного функціонування.

  Інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я.

   

  1. Фінансове забезпечення Програми

   

  Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, зокрема субвенцією до районного бюджету.

  Фінансування також можливе за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством;

  Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі уточнення місцевого бюджету.

   

   

  5 . Програмні заходи

   

  № п/п

  Заходи

  Сума

  грн.

  Джерело фінансування

  1.

  Закупівлю комп'ютерної техніки для КНП "Горохівська районна стоматологічна поліклініка", яка обслуговує жителів міста

  30000

  міський бюджет

   

  Всього

  30000

   

   

   

  6. Очікувані результати виконання Програми

   

  Виконання Програми дасть змогу:

  • Підвищити ефективність роботи галузі охорони здоров’я та сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій, що позначиться у зниженні показника глобального тягаря хвороб до кінця 2019 року.
  •  Сформувати систему надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги.
  •  Створити умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам стаціонарної медичної допомоги.

   

  7. Організація контролю за виконанням Програми

   

  Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів відповідальними виконавцями, зазначеними у цій Програмі. Координація та контроль за станом виконання Програми покладається на виконком міської ради та постійну комісію міської ради з питань бюджету.

  Відповідальні виконавці заходів цієї Програми щороку, до 10 січня, інформують про виконання заходів Програми за попередній звітний рік постійну комісію міської ради з питань бюджету.

  У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання програми відповідальні виконавці готують уточнення заходів і розрахунок витрат та вносить їх на розгляд сесії міської ради.ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016