26.12.2018

ГОРОХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

(двадцять восьма сесія)

 

РІШЕННЯ

 

від 21 грудня 2018 року

        №28-5/2018                                                                                     м.Горохів

 

Про міський бюджет на 2019 рік

 

  Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 77 Бюджетного кодексу України міська рада вирішила:

 

1. Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 20101410 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 19601410 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 500000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі  20101410 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 18321410 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету  1780000 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1280000 гривень згідно із додатком  2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1280000 гривень згідно із додатком  2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету на 2019 рік у розмірі 50000 гривень, що становить 0,28 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,54 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком 4 до цього рішення.

Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з міського бюджету, визначені у розписі міського бюджету як видатки споживання, можуть спрямовуватись з інших місцевих бюджетів на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 4 до цього рішення.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові розподіляти та перерозподіляти субвенції, які надані міському бюджету з інших місцевих бюджетів;

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об’єктами згідно із додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 6760247 гривень згідно із додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є доходи та трансферти, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 69¹  Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 69¹  Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 69¹  Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 12 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 202 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Дозволити міській раді у 2019 році  здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в установах банків в межах поточного бюджетного періоду з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду міського бюджету у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6, та шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 544.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до міського бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про міський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені головним розпорядникам коштів міського бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету;

2) видатків у межах однієї бюджетної, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.

14. Міській раді у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України.        

15. Міській раді у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису міського бюджету на 2019 рік та врахувати зміни у класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

16.  Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

17. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Апарату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету.

 

 

Міський голова                                                                             В.Л.ГОДИК

 

Ковальчук 21258

Бюджет міста 2019 рік

ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016