26.12.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії міської ради

від 24.12.2019 №37-3/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

благоустрою і розвитку житлово-комунального господарства міста Горохів

на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горохів – 2020

 

 

ЗМІСТ

 1. Сучасний стан житлово-комунального господарства м.Горохів
 2. Мета   Програми   та   шляхи   реформування   житлово-комунального господарства
 3. Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання
 4. Основні напрями виконання завдань Програми
 5. Організаційне  забезпечення  та  проведення  моніторингу  виконання завдань Програми
 6. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми
 7. Контроль за виконанням Програми
 8. Очікувані результати

 

ПАСПОРТ

Програми благоустрою, реформування і розвитку житлово-комунального господарства

міста Горохів на 2020 рік

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Горохівська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення  сесії  міської ради  від 24.12.2019 №37-3/2019

3.

Розробник програми

Горохівська міська рада

4.

Співрозробники програми

Горохівське      ВУЖКГ,      ТзОВ "Еталон"

5.

Відповідальні виконавці програми

Горохівське      ВУЖКГ,      ТзОВ "Еталон", виконком міської ради

6.

Учасники програми

Виконком        міської        ради, Горохівське      ВУЖКГ,      ТзОВ "Еталон"

7.

Термін реалізації програми

2020 рік

8.

Загальний      обсяг      фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 5300000 грн.

 

 

ПРОГРАМА

благоустрою і розвитку житлово-комунального господарства

міста Горохів на 2020 рік

 

РОЗДІЛ І

Сучасний стан житлово-комунального господарства м.Горохів

 

Житлово-комунальне господарство міста - це сфера народного господарства, підприємства якої надають послуги з водопостачання, водовідведення, з експлуатації та ремонту житла, доріг, благоустрою, а також ритуальні послуги. У галузі налічується 1 виробниче управління житлово-комунального господарства, 1 комунальна служба ТзОВ «Еталон» з чисельністю працюючих понад 60 чоловік.

Щорічно ці підприємства надають послуги, виконують ремонтні роботи на суму понад 5,0 млн. грн.

Станом на 1 січня 2020 року підприємства житлово-комунального господарства обслуговували і експлуатували:

 • житлових будинків загальною площею - 25,3 тис. м
 • мереж водопостачання - 65 км
 • мереж водовідведення - 30 км
 • артезіанських свердловин - 10
 • каналізаційних очисних споруд - 1

Водночас житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Залишковий принцип фінансування галузі призвів до подальшого суттєвого загострення її проблем, підприємства працюють фактично за рахунок тих ресурсних можливостей, що були накопичені до початку 90 років.

Утримання житлового фонду постійно погіршується. У результаті окремі конструктивні елементи будинків, особливо покрівлі, балконні плити, фасади, внутрішньо будинкові мережі водопостачання, водовідведення внаслідок тривалої експлуатації перебувають у незадовільному стані.

Капітальні вкладення в комунальне будівництво не забезпечують пропорційного розвитку місцевого господарства населених пунктів, нарощування потужностей комунальних об'єктів та поліпшення їх технічного стану.

 

РОЗДІЛ II

Мета Програми та шляхи реформування житлово-комунального

господарства

 

Мета Програми полягає у здійсненні державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності і надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Державна політика реформування житлово-комунального господарства базується на таких принципах:

-  забезпечення доступу всіх верств населення до житлово-комунальних

послуг;

 • забезпечення сталого функціонування і розвитку сфери житлово-комунального господарства;
 • стимулювання інвестиційної діяльності та ефективного використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг;
 • пріоритетність інноваційного розвитку в життєзабезпеченні населених пунктів, сприяння науково-технічного прогресу у сфері житлово-комунального господарства;

 

 • гласність та прозорість прийняття рішень з проблемних питань житлово-комунального господарства;
 • відповідальність органів місцевого самоврядування за ефективне використання майна територіальної громади та забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів;

 

 • створення однакових умов для суб'єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства.
 • стимулювання економного і раціонального використання ресурсів, насамперед енергоносіїв.

 

 

РОЗДІЛ III

Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання

 

Основними завданнями Програми є:

 • задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах належного рівня та якості за економічно обґрунтованими цінами і тарифами;
 • забезпечення ефективної роботи та беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво послуг;

 • підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах суб'єктів ринку з надання (отримання) житлово-комунальних послуг;
 • зниження техногенного впливу на навколишнє природне середовище;

-  розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг;

-    формування державної житлової політики, створення розвиненого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла;

-  залучення громадськості до процесів формування житлової політики і реформування житлово-комунального господарства;

 

 

РОЗДІЛ IV

Основні напрямки виконання завдань Програми

 

Виконання Програми здійснюється за такими напрямками:

 • організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;
 • забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- технічне забезпечення житлово-комунального господарства, наближення до вимог Європейського Союзу використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;

 • нормативно-правове забезпечення;
 • науково-технічне забезпечення.

Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг передбачає:

-     формування інституту власників житлового фонду - утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), органів самоорганізації населення (будинкових комітетів);

 • залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб'єктів підприємницької діяльності до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території;
 • забезпечення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, запровадження управління об'єктами централізовано водопостачання та водовідведення, заснованого на розподілі відповідальності між власниками комунального майна та підприємствами, яким воно передано в експлуатацію;
 • запровадження моніторингу стану реформування і розвитку житлово-комунального господарства для реалізації органами місцевого самоврядування власних повноважень із забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня та якості.

 

РОЗДІЛ V

Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання завдань

Програми

 

Організаційне забезпечення, контроль та моніторинг за виконанням завдань Програми здійснює виконком міської ради.

Контроль   за   використанням   бюджетних   коштів,   спрямованих   на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

 

 

РОЗДІЛ VI

Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

-  коштів державного та місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках інших державних, регіональних і місцевих програм та проектів);

 • коштів підприємств житлово-комунального господарства;
 • грантів, кредитів міжнародних організацій, благодійних внесків;
 • залучення кредитів вітчизняних комерційних банків.

Обґрунтування необхідності обсягу асигнувань із бюджетів усіх рівнів подається щороку разом з проектами Програми економічного і соціального розвитку на наступний рік.

 

РОЗДІЛ VII

Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством.

 

РОЗДІЛ VIII

Очікувані результати

 

Реалізація Програми дозволить:

- підвищити ефективність роботи житлово-комунальних підприємств;

-      забезпечити надійність роботи інженерно-комунальних систем життєзабезпечення, комфортність і безпеку умов проживання громадян;

 • ліквідувати критичний рівень зносу основних фондів у житлово-комунальному комплексі;
 • скоротити нераціональне використання ресурсів на підприємствах житлово-комунального господарства та створити економічний механізм стимулювання до збереження паливно-енергетичних ресурсів;

-       підвищити господарську самостійність підприємств житлово-комунального господарства, їх відповідальність за якість обслуговування споживачів.

 

ЗАХОДИ

по виконанню Програми благоустрою і розвитку житлово-комунального господарства міста Горохів на 2020 рік.

 

№ п/п

Зміст заходів

міський бюджет  грн.

Термін виконання

Виконавці

1.

Благоустрій міста

3920000

протягом року

міська рада, «Еталон»

2.

Оплата громадських робіт (центр зайнятості)

60000

протягом року

«Еталон»

3.

Оплата громадських робіт особами, які притягнуті до адміністративної відповідальності судом за заборгованість зі сплати аліментів

20000

протягом року

«Еталон»

4.

Поповнення статутного фонду ТзОВ «Еталон» (придбання трактора)

350000

протягом року

міська рада

5.

Поповнення статутного фонду ВУЖКГ (придбання техніки)

200000

ІV квартал

міська рада

6.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

200000

протягом року

міська рада

7.

Фінансова підтримка ВУЖКГ

200000

протягом року

міська рада

8.

Облаштування ігрового майданчика і прилеглої території біля Народного дому "Просвіта" в парку м.Горохів

350000

ІІ-ІІІ квартал

міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

5300000

 

 

 

ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016